Logo_vtw.jpg

Aanmelden nieuwe leden

Dit formulier is voor aanmelding van NIEUWE LEDEN VAN DE VTW!

Wilt u een nieuw commissariaat doorgeven en bent u al lid van de VTW of het laatste half jaar nog lid geweest? Wilt u dan s.v.p. dit formulier NIET gebruiken maar uw nieuwe commissariaat met de bijbehorende gegevens aanmelden via uw leden login (https://leden.vtw.nl/login).


Persoonlijke gegevens lid
Contactgegevens

Gegevens over uw RvC-lidmaatschap
Lid RvC commissies

Benoemd op voordracht


Deskundigheidsgebieden en wensen

De VTW wil in het kader van kennisdeling en kennisuitwisseling graag weten op welke van onderstaande gebieden u in het bijzonder deskundig bent.Commissarissenpool voorwaarden klik hier.


Akkoordverklaring lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschapsverplichtingen

Het lidmaatschap van de VTW is vrijwillig maar niet vrijblijvend. U bent als lid van de VTW gebonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en, op grond van artikel 6 lid 1 van de statuten, de Governancecode Woningcorporaties 2015 inclusief de verplichting tot permanente eduatie en de VTW-beroepsregel honorering commissarissen. Voor handhaving van de lidmaatschapsverplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw permanente educatie of uw honorering, geldt een interne procedure.

Privacy policy

Om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst ontkomt de VTW er niet aan persoonsgegevens van u te verwerken. De VTW verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De VTW richt zich daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening. In ons Privacy Statement staat hoe de VTW met uw gegevens omgaat, waar wij ze voor gebruiken en wat uw rechten daarbij zijn. Voor publicatie van beeldmateriaal van ledenbijeenkomsten op onze social media en website(s), vraagt de VTW graag ook nog apart uw toestemming.